Năm Thứ 4892
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com  Bán Nguyệt San GIÁO SĨ VIỆT NAM

 


(bấm vào từng số đọc tiếp)
 Số 177
Số 178
 Số 179
Số 180
Số 181
Số 182
Số 183
Số 184 Số 185 Số 186 Số 187 Số 188
Số 189 Số 190 Số 191 Số 192 Số 193 Số 194
Số 195 Số 196 Số 197 Số 198 Số 199 Số 200
Số 201
Số 202 Số 203 Số 204 Số 205 Số 206
Số 207 Số 208 Số 209 Số 210 Số 211 Số 212
Số 213
 Số 214
 Số 215
Số 216
 Số 217
Số 218
Số 219
Số 220
Số 221
Số 222
Số 223
 Số 224
Số 225
   Số 226
Số 227
Số 228
 Số 229
Số 230
Số 231
Số 232
Số 233
Số 234
Số 235
Số 236
Số 237
Số 238
Số 239
Số 240
Số 241
Số 242
Số 243
Số 244
  Số 245
    Số 246
Số 247
Số 248
Số 249
Số 250
Số 251
Số 252
Số 253
Số 254
Số 255
Số 256
Số 257
Số 258
Số 259
 Số 260
Số 261
Số 262
Số 263
Số 263
Số 264
Số 265
Số 266
Số 267
Số 268
Số 269
Số 270
Số 271
Số 272
 Số 273
Số 274
Số 275
Số 276
Số 277
Số 278 Số 279
Số 280
Số 281 Số 282 Số 283
Số 284
Số 285 Số 286 Số 287 Số 288 Số 289
Số 290 Số 291 Số 292 Số 293 Số 294 Số 295
Số 296
Số 297 Số 298 Số 299 Số 300 Số 301
    Số 302
Số 303 Số 304 Số 305 Số 306 Số 307
Số 308
Số 309 Số 310 Số 311 Số 312 Số 313
số 314
số 315 số 316 số 317 số 318 số 319
SỐ 320
SỐ 321
SỐ 322
SỐ 323
SỐ 324
SỐ 325
SỐ 326 SỐ 327
SỐ 328
SỐ 329
SỐ 330
SỐ 331
SỐ 332
SỐ 333
SỐ 334
SỐ 335
SỐ 336
SỐ 337
SỐ 338
SỐ 339 SỐ 340 SỐ 341 SỐ 342 SỐ 343
SỐ 344 SỐ 345 SỐ 346 SỐ 347 SỐ 348 SỐ 349Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 5700 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tải chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.netThông tin đa chiều là thể hiện tinh thần Dân Chủ & Đa Nguyên và đồng tiến bộ với nhân loại trong thiên niên kỷ mới.

Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Tình Người thay cho dối trá và hận thù. Lấy Nghĩa Làm Người thay cho tham nhũng và độc quyền là phương châm hành động của Nghĩa Sĩ Văn Hiến


Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm kế sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ý kiến của quý nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích: (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.