Tác Giả

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

Nguyễn Vĩnh Long Hồ tên thật là Nguyễn Văn Bảy
Tạ thế ngày 13 tháng 5 năm 2022 tại Burke, Virignia USA.
Hưởng thượng Tho 81 tuổi
(Theo Nguyễn Minh Thanh)
STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Sách Lược Diệt Chủng Dân Tộc Việt Của Tàu
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
2
Việt Nam Nguồn Cung Cấp Nội Tạng Vô Hạn cho Tàu
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
3
Cuộc Đụng Độ Giữa Hai Nền Văn Minh Hán - Hồi Sắp N
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
4
Tưởng Niệm Ngày 17/02/1979: Cuộc Chiến Biên Giới ...
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
5
Thằng Cháu Đích Tôn
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
6
Bên Dòng Sông Ba Láng
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
7
Vĩnh Biệt Bạn Hiền Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Nguyễn Minh Thanh
8        Trở lại trang mặt