Tác Giả

PHẠM KHẮC TRUNG


(ảnh hoanglanchi.com)

Sinh năm 1955 ti Gia Đnh

Bút hi
u khác: Duy Khương, Vũ Hi

Hi
n sng ti London, Ontario, Gia Nã Đi
Phó ch
tch khu vc Canada, Văn Bút Vit Nam Hi Ngoi
H
i viên Hi Nhà Văn Vit Nam Lưu Vong.

Tác ph
m:

- Tr
ng Đng, Bn Cáo Trng Lch S

- Nói Chuy
n Tiếu Ngo Giang H

Nguồn:http://www.tvvn.org/forums/threads/ti%E1%BB%83u-s%E1%BB%AD-ph%E1%BA%A1m-kh%E1%BA%AFc-trung.7864/


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Việt Sử Hùng Ca
Phạm Khắc Trung
2
Tống Biệt Khúc
Phạm Khắc Trung
3
Về Quẻ Ký Tế
Phạm Khắc Trung
4
Lý -Tướng- Số
Phạm Khắc Trung
5


6


7


8        Trở lại trang mặt