Tác Giả
Thượng Tọa THÍCH TRÍ LỰC

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Bao Nỗi Tang Thương
Thích Trí Lực
2
Bao Nỗi Tang Thương 1 (audio)
Thích Trí Lực
3
Bao Nỗi Tang Thương  2 (audio)
Thích Trí Lực
4
Trả Lời Phỏng Vấn của Nguyễn Việt Nữ (audio)
Thích Trí Lực
5
Hoàn Cảnh Của Hòa Thượng Thanh Tịnh (audio)
Thích Trí Lực


        Trở lại trang mặt