Tác Giả
TRẦN MINH HIỀN


Trang Blogs: https://hientrankhanhdo.wordpress.com

http://hientran1970.blogspot.com.auSTT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Sách Dạy Con Thế Kỷ 21
Trần Minh Hiền
2
Thuyết Dung Hòa
Trần Minh Hiền
3
Tương Lai Việt Nam
Trần Minh Hiền

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5100 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt