Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
CON ĐƯỜNG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Đỗ Xuân Thọ


 
   Sau một thời gian nghiền ngẫm, xem xét, tham khảo các luận
thuyết trong nước, trên thế giới và đi vào thực tế đời sống của tất cả
tầng lớp nhân dân Việt Nam với một khát vọng vô bờ bến là xây dựng
Việt Nam trở thành một cường quốc, tôi xin trình bầy các luận điểm căn
bản của tôi sau đây mong sự góp ý của tất cả những người yêu nước
trong và ngoài Việt Nam.

    Hệ thống luận điểm của tôi gồm 4 luận điểm chinh:

1/ Chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa sai lầm từ các tiên đề cơ bản
nhất đang thống trị không gian ý thức Việt Nam, là hòn đá cản đường
dân tộc Việt Nam cũng như bao quốc gia khác tiến lên xây dựng một xã
hội Dân giầu nước mạnh công bằng dân chủ và văn minh cần phải loại bỏ

2/ Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là Trung Quốc !!! Kẻ thù đe
doạ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong thế kỷ 21. Muốn chống lại
chúng  Việt Nam cần coi Mỹ là đồng minh số 1, Nhật Bản là đồng minh
số 2, EU và Nga là đồng minh số 3….(xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao
xuống thấp)

3/ Đoàn kết tất cả những người Việt Nam yêu nước ở trong  và ngoài
nước; trong và ngoài ĐCSVN;  không phân biệt giai, cấp tôn giáo, đảng
phái miễn là tán thành việc đánh đổ Chủ nghĩa Mác-Lênin, đánh đổ CNCS
và đánh đổ những tên quan lại chóp bu đang lợi dụng chủ nghĩa bệnh
hoạn này để làm tay sai cho TQ và ăn cướp của cải của nhân dân ta đang
góp vào để xây dựng cái gọi là CNXH như chúng loè bịp. đánh bại âm mưu
“định hướng XHCN” trong nền kinh tế thị trường và con đương XHCN mà
chúng định lùa Dân tộc ta đi theo

4/ Sau khi dành được chính quyền chúng ta sẽ xây dựng một xã hội Dân
Chủ Đa Đảng, một nhà nước tiến bộ và văn minh như nước Mỹ.
  Rất mong các đồng chí góp ý vào đề cương này để chúng tôi triển
khai viết tỉ mỷ.

Hà Nội, 17/4/2011

Đỗ Xuân Thọ

          
          Kính Thưa Qúy Độc Giả

Đề cương bốn điểm cuả Tiến Sĩ Đỗ Xuân Thọ  là niềm khao khát và là nguyện vọng chân chính cuả tuyệt đại đa số ngươì dân Việt trong và ngoài nước.
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến thiết tha mong moĩ nhận được những góp ý cuả qúy nhân sĩ và quý bạn đọc về "Đề Cương Cách Mạng" noí trên cuả Tiến Sĩ Đỗ Xuân Thọ để góp phần vào đại cuộc phục hồi nền Tự Chủ và An Lạc cuả Việt tộc hầu thoát khỏi thãm cảnh Bắc thuộc lần thứ ba.

Trân trọng kính mời tham luận

Nam Phong
Email: Namphong@gmail.com


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang : Con Đường Cuả Cách Mạng Việt Nam
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
Phá tan giặc Cộng bằng Tâm lược
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt