www.vietnamvanhien.net


Tác Giả
ĐẶNG XƯƠNG HÙNG


STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Thư Ngỏ Gửi Ông Nguyễn Phú Trọng
Đặng Xương Hùng
2
Đội Lốt
Đặng Xương Hùng
3


4


5


6


7


8


9


10


11


       Trở lại trang mặt