Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comKim Vân Kiều - Nhạc

Thơ: Nguyễn Du
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Kim Vân Kiều 01-51

Kim Vân Kiều 01 - Thúy Kiều - Thúy Vân
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện   Tiếng Hát: Quỳnh Lan

Kim Vân Kiều 02 - Thanh Minh Đạp Thanh
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện    Tiếng Hát: Hương GiangKim Vân Kiều 03 - Hồng Nhan Bạc Mệnh
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện   Tiếng Hát: Tố Quỳnh


Kim Vân Kiều 04 - Kim Trọng
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện    Tiếng Hát: Xuân Phú


Kim Vân Kiều 05 - Gặp Gở Làm Chi
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện    Tiếng Hát: Mai Thảo


Kim Vân Kiều 06 - Kiếp Nhân Duyên
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện         Tiếng Hát: Quỳnh Lan


Kim Vân Kiều 07 - Mộng Triệu Mạch Tương
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện      Tiếng Hát: Thụy Long


Kim Vân Kiều 08 - Kim Trọng - Thúy Kiều
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện     Tiếng Hát: Tố Hà

Kim Vân Kiều 09 - Rày Gío Mai Mưa
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện    Tiếng Hát: Mỹ Dung

Kim Vân Kiều 10 - Lượng Xuân
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện      Tiếng Hát: Hương Giang


 Kim Vân Kiều 11 - Lửa Hương
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện         Tiếng Hát: Xuân Phú

 Kim Vân Kiều 12 - Lòng Xuân
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện    Tiếng Hát: Mai Thảo


Kim Vân Kiều 13 - Chung Tử Kỳ
Phổ Nhạc; Quách Vĩnh Thiện       Tiếng Hát: Tố Hà

Kim Vân Kiều 14 - Liêu Dương
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện       Tiếng Hát: Hương Giang


Kim Vân Kiều 15 - Ba Đông
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện      Tiếng Hát: Quỳnh Lan


 Kim Vân Kiều 16 - Bên Tình Bên Hiếu
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện       Tiếng Hát: Xuân Phú


Kim Vân Kiều 17 - Ép Cung Cầm Nguyệt
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện     Tiếng Hát: Mỹ Dung

Kim Vân Kiều 18 - Tơ Duyên
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện    Tiếng Hát: Xuân Phú

Kim Vân Kiều 19 - Mảnh Hương Huyền
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện     Tiếng Hát: Hương GiangKim Vân Kiều 20 - Mã Giám Sinh
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện     Tiếng Hát: Thụy Long


     Kim Vân Kiều 21 - Tú Bà


     Kim Vân Kiều 22 - Đoạn Trường

 

     Kim Vân Kiều 23 - Gương Nhật Nguyệt


    Kim Vân Kiều 24 - Lầu Xanh


 Kim Vân Kiều 25 - Phong Trần


Kim Vân Kiều 26 - Túc Nhân

 

Kim Vân Kiều 27 - Buồn Trông

 
Kim Vân Kiều 28 - Sở Khanh

Kim Vân Kiều 29 - Phù Dung

Kim Vân Kiều 30 - Quyến Gío Rủ Mây

Kim Vân Kiều 31 - Tống Ngọc Tràng Khanh

Kim Vân Kiều 32 - Chương Đài

Kim Vân Kiều 33 - Thúc Sinh

Kim Vân Kiều 34 - Phận Bèo Mây

Kim Vân Kiều 35 - Đêm Ngắn Tình Dài

Kim Vân Kiều 36 - Tay Đã Nhúng Chàm

 
Kim Vân Kiều 37 - Tài Tử Giai Nhân

Kim Vân Kiều 38 - Yếm Thắm Trôn Kim

 
Kim Vân Kiều 39 - Trăng Hoa

Kim Vân Kiều 40 - Càng Mặn Càng Nồng

Kim Vân Kiều 41 - Lâm Tri

Kim Vân Kiều 42 - Phi Phù Trí Qủy

Kim Vân Kiều 43 - Tam Đảo Cửu Tuyền

Kim Vân Kiều 44 - Túc Trái Tiền Oan

 
Kim Vân Kiều 45 - Tương Phùng

Kim Vân Kiều 46 - Phách Lạc Hồn Xiêu

Kim Vân Kiều 47- Loan Phòng

Kim Vân Kiều 48 - Trạc Tuyền


Kim Vân Kiều 49 - Thiếp Lan Đình

Kim Vân Kiều 50 - Kim Ngân


Kim Vân Kiều 51 - Hằng Thủy


 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Kim Vân Kiều - Nhạc
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"NhânChủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.