cachlamtrangweb
 


 Kỹ Thuật Làm Trang Web hay Blog
 và Mang Lên Mạng1- Vài điều cần biết về internet (mạng):

a- Ngôn ngữ : Internet dùng HTML (HyperText Mark-up Language) trong w.w.w và email.
b- Tiếng Việt:  Tương đương dùng trong internet là Unicode có dấu Việt) Muốn có mẫu chữ Unicode dấu Việt thì cần tãi xuống (down load) từ trang mạng cuả Hội Chuyên Gia Việt Nam (www.vps.org). Sau khi tãi xuống máy rồi mà khỏ dấu không có thì vào phần Kỹ Thuật khỏ dấu sắc= 1,  huyền= 2, hoỉ= 3, ngã= 4, nặng= 5, dấu ơ =7, dấu ă =8, dấu đ =9
, rồi save. Từ đây về sau khi khỏ số dùng số bên tay phải cuả bàn phiếm (keyboard). Những mẫu chữ khác không phải là unicode thì đọc được khi đánh máy nhưng khi chuyễn vào internet như lên mạng hay email sẽ không đọc được.

2- Làm một trang web:

(1) Đồ nghề ( software = tool ):
     Hiện tại trên thi trường có nhiều software để làm trang web như:
   - Microsoft FrontPage
   - Macromedia Dreamweaver
   - Microsoft Notepad
   - Multimedia webdesign
    - Webpage maker
    - Seamonkey

                     (2) Trình Bày:
                     
    Thử dùng seamonkey tãi xuống từ www.seamonkey-project.org , sau đó save và giữ icon seamonkey trên desktop để dễ mở ra (double click) khi dùng.
   Thử phát hoạ trang mặt cuả web có bao nhiêu khung và bao nhiêu hình và màu sắc ra sao?
    - Bài: Có thể đánh máy hay copy vào trang composer (preview) và save vào một file folder trên desktop (cần create new file folder) để save tất cả bài (file), hình ảnh (picture) vào file folder nầy để sau nầy lấy bài ra upload dễ tìm. Bài thì khi save phải dùng extention ( .html hay .pdf), hình ảnh ( .jpg hay .bmp)
    - Table: click icon table (trên đầu trang)  để có một khung bao nhiêu row và bao nhiêu column, màu sắc cuả background ...
    - Nối: click icon link để dẫn đến mạng nào, bài nào và theo dẫn mà khỏ vào.
    - Insert: khung, hình vv.. click insert
    - Font: kiểu chữ click tools rồi format
Trang mặt hay trang chính là trang index, trang nầy link đến tất cả trang khác trong web, nên mỗi khi lên bài thì phải lên trang mặt và link với bài vừa lên.
Trong composer ở seamonkey có trang thứ hai là <HTML>Source, trang nầy chưá tất cả các codes dùng trong internet, thí dụ như link với một website cuả Việt Nam Văn Hiến ( www.vietnamvanhien.net) thì code viết
< a  href="http://www.vietnamvanhien.net"> </a>
Những code nầy sẽ nói sau.

      (3) Lưu Trữ (save):
   Cần save thường xuyên để tránh bị mất hết những gĩ đã đánh máy hay copy,  nếu lỡ tay xoá cái nào đó thì click right button of mouse và click undo thì phục hồi được những gì đã xoá, undo bao nhiêu lần thì phục hồi bấy nhiêu lần.
    Sau cùng thì save bài vào file folder. Tất cả tên trong file và picture không được bỏ dấu, không được space mà phải như : chiecxedap ( chiếc xe đạp) hay là ChiecXeDap và nhớ extention ( .html) cho bài viết, (.jpg) cho hình ảnh, khi save vào file folder không cần khỏ extention ( .html) mà tự động seamonkey làm, nhưng khi upload lên mạng thì cần highlight extention trước khi click vào file muốn upload.
   Mỗi lần làm bài mới thì cần phải thêm phần link ở trang mặt và save cả hai trước khi upload.

 3- Mang (upload) baì lên mạng:

 
Domain là tên miền cuả world wide website (www) hiện có nhiều tên miền như: dot com (.com) cho thương mãi (com= commercial), dot net (.net) cho truyền thông (net=network), dot org (.org) cho cơ quan và tổ chức ( org=organisation) và nhiều nửa...
Web name (tên cuả mạng) hầu hết là dùng chữ thường và liên tục mà không được bỏ dấu hay viết hoa, thí dụ : www.hoithanhuutaxisydney.net
Host là một công ty hay một cơ sở thương mại nào đó có dịch vụ làm một nơi lưu trữ tất cả những bài vỡ, hình ảnh cuả một web để cho ngươì đọc vào đó xem bài, hình ãnh hay video vv...
Hoặc dùng http://www.filezzilla.org để upload file

(1) Lên mạng cuả công ty host:
Sau khi vào được website cuả hoster rồi thì phải log in , cần nhớ user name và password. Sau đó click vào select domain và administer, tiếp theo click webhosting , nếu có một window nhỏ hiên lên security warning thì click "no". Rồi click "Upload Files" và click "manage your web server files", một window nhỏ hiện lên " message from your webpage" click "OK". Sau đó chừng vài giây thì danh sách database hiện lên cho thấy những files đã lưu trữ rồi, click "Browse" ở window nhỏ cuối trang bên trái, thì một window khác hiện lên hoỉ : choose file to upload , click vào "desktop", rồi double click "file folder" cái nầy đã trữ những bài cho lên mạng.
Trước khi chọn file thì nhớ đẩy con chuột để bấm vào .html cho bài viết và .jpg cho hình ảnh hay all files cho hình ảnh (khung nhỏ nầy ở dươí cùng bên phải cuả khung chưá bài trong file folder), sau đó double click trên file name thì file nầy nhảy vô khung,  kế khung "Browse", nếu muốn upload một file nửa thì click "Browse" ở khung thứ 2 dưới khung 1 và rồi chọn file name và double click thì file đó nhảy vô khung ở dươí cùnfg, rồi click "upload file" . Chờ vài giây nếu đã uploaded thì sẽ hiện lên trên khung " received: file name" vậy là đã mang lên mạng rồi.

(2) Vào mạng xem bài vừa mang lên:

 Sau khi upload giữ trang mạng cuả hoster lại đó, chỉ close sau khi xem mạng thấy được bài đã vừa mang lên.
Cần check lại những cai link có hiệu quả không.
Cần save bài trong composer cuả seamonkey trước khi sang làm trang khác hay upload.
Nếu bài đã lên mạng mà không có những hình hay chữ đã cho vào composer thì coi chừng đã quên save.
Nhớ log out ở trang mạng cuả hoster sau khi upload xong

Nếu có trỡ ngại xin đừng ngại  email: dangqle@gmail.com  sẽ giúp bạn làm một bài hay một trang như ý.

Thân chúc qúy bạn có được niềm vui nhỏ với thế giới mạng

NP

Làm một trang Web hay một trang Blog cuả bạn free

Nếu bạn thích làm một trang mạng (website) hay một trang blog cho bạn mà không phải trả một phí khoản nào hết (free) thì cần làm như sau:

1- Vào website  http://wordpress.org   hay http://www.wordpress.com.au  hay https://www.blogger.com/home  rồi đăng nhập để có account và chọn tên Blog hay web cuả bạn.
2- Down load WordPress 3.1 vào máy để lên bài hay lên trang (design) theo ý cuả bạn
và trữ (save) icon lên desktop. Khi dùng tới chỉ bấm vào nó hai lần là mở ra dùng. Cách trang trí bài hay trang tuỳ theo bạn và căn bản vẫn như trên trong seamonkey là click những caí tool liên hệ để làm khung, insert hình ảnh, link với trang  hay bài khác, cho màu chữ hay background vv...
3- Chọn host như BlueHost hay DreamHost hoặc cái khác trong Wordpress có giới thiệu, rồi down load vô máy và trữ vào favourite bar hay icon trên desktop để tiện dùng.
4- Theo hướng dẫn trong wordpress để lên bài và hoster để upload bài lênWeb hay lên Blog cuả bạn. Vài Code thường dùng trong mạng (web) hay Blog

1- Trở lại trang mặt: < a href="index.html"> Trở lại trang mặt </a>
2- Trở lên đầu trang: < a href="#">Trở lên đầu trng </a>
3- Xem tiếp: <a href="tên cuả file.html"> Xem tiếp </a>
4- Xem tiếp trang 2: <a href="tên cuả trang 2.html"> Xem tiếp trang 2 </a>
5- Xuống hàng: <br>
Tất cả codes nầy phải đặt ở trang HTML Source trong composer cuả Seamonkey hay tùy theo software khác dùng cho web design.

Muốn biết, thấy, đọc và copy HTMLcode từ những mạng khác thì click nút bên phải cuả con chuột (sau khi mở trang mạng đó) , rồi click "view source" thì toàn bộ codes cuả trang HTML hiện lên (phải làm trang mặt nhỏ lại thì trang HTML mới hiện lên).  
Chúc bạn có được một trang Blog riêng và đầy thú vị. Xin đừng ngại email cho T4833 như địa chỉ trên, nếu có trục trặc hay chia sẻ kinh nghiệm nhau.

NP
Thử Trang Trí Một Bài Trên Composer cuả Seamonkey

Việc đầu tiên là mở Seamonkey ở desktop (click 2 lần) trên icon seamonkey.
Như dưới đây: (không giống 100%)

Welcome to SeaMonkey

Congratulations! You've downloaded (or compiled) a stable version of SeaMonkey.

If you want to help making this application even better, we would encourage you to take part in the SeaMonkey testing community. Helping out won't take much of your time, doesn't require special skills, and will help improve SeaMonkey.

As SeaMonkey is a volunteer community project, we can not provide direct end-user support through our development team. The SeaMonkey Community can usually provide you with any help you need on using our software, though.Sau đó nhấn hai key một lúc : Ctrl và 4 cùng một lúc thì bạn sẽ có như dưới đây, nếu không có thì click khung nhỏ ở đầu trang có chữ Reload  rồi nhấn hai key một lúc Ctrl và 4 thì sẽ có trang Composer. Trang composer nầy sẽ đánh máy, copy chữ hay hình ảnh và trang trí màu, khung và những kiểu cách ở đây, trước khi upload lên mạng cuả bạn.

Trên cùng có: File  Edit  View  Insert  Format  Table  Tools  Window  Help
Hàng dưới có : Chữ và hình
New   Open  Save  Publish  Browse  Print  Link  Image  Table  Spell
Hàng thứ bá có : hai hình chữ nhật để tô màu chữ và back ground, cho chữ lốn và nhó ( A ), làm đậm ( B ), làm chữ nghiêng ( I ), gạch dươí đích (  _U ), cho vào trong lề ( =>) , cho chữ ở giữa hay bên lề trái, phải ...


Muốn có một khung thì bấm vào Table  sau đó một khung nhỏ hiện ra hỏi:
1-row (hàng ngang): 1
2- column ( hàng dọc): 1
3- width: 70% of window (bao nhiêu phấn trăm cuả trang): 70 thì caí khung bằng 70% chiều ngang cuả trang
4- border: 2 peixels
5- Table alignment: Center (giữa)
6- Backgroundcolor: green (bản nhiều màu hiện ra ,sau khic họn bấm ApplyOK      Muốn lên hình thì bấm Image, để cursor ở đâu thì hình hiện lên ở đó, sau đó Image Properites khung hiên lên : Click vào vòng tròn nhỏ : O do not use alternative text, Rồi click  choose file, rồi click vào Dimension  , nếu không  chen hình vào chổ nào thì click vào Appearance thì sẽ được dẫn tới file folder có hình trong đó, rồi click 2 lần là hình hiện lên chổ mình muốn như trên

     Muốn link với bài chính hay bài nào khác thì hight light chữ đó như Xem tiếp , rồi click vào Link  ở trên đầu trang thì một khung nhỏ hiện ra hoỉ choose file  click vào và dẫn tới bài (file) mình muốn link.

     Muốn tạo một trang mới thì click vào New
     Muốn trử (save) thì click vào  Save
     Muốn mở một bài cũ để sửa thì click vào Open

     Chúc bạn có được một trò chơi thú vị với thế giới internet.

    NP
  
Nếu bạn cần biết gặp trở ngại thì đừng ngại email NP tại:dangqle@gmail.com


     Trở lên đầu trang

Trở lại trang chính