Thiền Sư
THANH HẢI
Trang Mạng:http://suprememastertv.com/

Nguồn:http://www.smchbooks.com/new-eng/ebook/index.htm

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát
Thanh Hải
2
Bí Quyết Thanh Thản Tu Hành
Thanh Hải
3
Trực Tiếp Câu Thông Với Thượng Đế - Cách Tiến Đến HB
Thanh Hải
4
Giấc Mơ Của Bướm (thơ)
Thanh Hải
5
Giòng Lệ Âm Thầm (thơ)
Thanh Hải
6
Kỷ Niệm Vàng Thau (thơ)
Thanh Hải
7
Một Thời Xa Xưa (thơ)
Thanh Hải
8
Những Vết Tiền Thân (thơ)
Thanh Hải
9
Thơ Vô Tử
Thanh Hải
10
Kỷ Niệm Vào Quên (thơ)
Thanh Hải
11
Lời Pháp Cam Lồ
Thanh Hải
12
Thượng Đế và Nhân Loại
Thanh Hải
13
Tô Điểm Đời Sống
Thanh Hải
14
Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình - Thuần Chay... Là Giải Đáp
Thanh Hải
  15
Ý Thức Về Sức Khỏe
Thanh Hải
  16
Mẹ Địa Cầu Mang Vành Khăn Tang Cho Nhân Loại
Thanh Hải


        Trở lại trang mặt