THIẾU NUỚC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ THỂ NHƯ THẾ NÀO?

Trong cơ thể người, nước chiếm 92% ở máu, 22% ở xương và 75% ở não. Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết?Nguồn:daploisongnui.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyển đến: Lê-Thụy-Chi
Ngày 23/1/2015


www.vietnamvanhien.net

Trở lại trang mặt