Tác Giả
TRẦN KIỀU LẠI THỦY


Tiến Sĩ Trần Kiều Lại Thủy
 Chuyên nghành Lịch Sử Âm Nhạc

Giảng Viên Nhạc Viện TP HCM

Sách đã xuất bản:
Âm Nhạc Trong Cung Đình Triều Nguyễn

Ca Huế Từ Góc Nhìn Văn Hóa Học (Luận Án Tiến Sĩ)


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Đặc Điểm Nghệ Thuật Ca Huế
Trần Kiều Lại Thủy
2
Không Gian Trong Nghệ Thuật Ca Huế
Trần Kiều Lại Thủy
3
Ca Huế Trong Mắt Ai
Trần Kiều Lại Thủy
4


5


6


7


8        Trở lại trang mặt