Năm Thứ 4893
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Tác Giả
Trần Văn Chinh 


Thư Mục
(bấm vào đề tài để đọc tiếp)

  1
 Việt Sử yếu Lược - Quyển 1
  2
 Bản Điều Trần
  3
 H́nh Ảnh Buổi tế Lễ Vong Linh SCSQTB Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
  4
 Vài Suy Nghĩ Về Viện Nghiên Cứu Khổng TửTIẾNG VIỆT C̉N GIẶC TÀU TAN 1
TIẾNG VIỆT C̉N GIẶC TÀU TAN 2TIẾNG VIỆT C̉N GIẶC TÀU TAN 3TIẾNG VIỆT C̉N GIẶC TÀU TAN 4


   Sách dầy 350 trang
Khổ A5
Văn thể lục bát
tiếp theo quyển 1
Từ nhà Nguyễn Gia Long đến Giai đoạn 1945-1954
Đă phát hành vạ đầu tháng 4 năm 2011 tại Sydney.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến bảo trợ ấn phí nên tác giả không bán chỉ để biếu
Quư vị muốn có sách liên lạc với tác giả:

Email: tranvanchinhvnn@hotmail.comNhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang: Tác Giả Trần Văn Chinh
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 6300 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Thông tin đa chiều là thể hiện tinh thần Dân Chủ & Đa Nguyên và đồng tiến bộ với nhân loại trong thiên niên kỷ mới.

Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy T́nh Người thay cho dối trá và hận thù. Lấy Nghĩa Làm Người thay cho tham nhũng và độc quyền là phương châm hành động của Nghĩa Sĩ Văn Hiến


Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm kế sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến của quư nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích: (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.